Xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị

 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu và là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Đoàn kết để tập hợp sức mạnh. Mà muốn tập hợp sức mạnh thì cần phát huy và thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh bạch trong đơn vị. Biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến mọi người, tôn trọng sự khác biệt. Những người quản lý có trách nhiệm và mọi người luôn nghiêm túc tự phê phê bình và phê bình. Mọi người thẳng thắn góp ý với tinh thần xây dựng.
Điều quan trọng nhất để có được sự dân chủ rộng rãi trong đơn vị trên thực tế, cũng như tự phê bình và phê bình mang lại hiệu quả thiết thực là những người trong cùng đơn vị phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mọi người sống với nhau sao cho có nghĩa, có tình. Muốn đoàn kết tốt mọi người phải gác những bất đồng, những khác biệt về lứa tuổi, giới tính…vì lợi ích chung cao nhất để hướng đến những điều đồng thuận, đồng nhất, đến sự phát triển chung của nhà trường.

Trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ô tô đã chỉ đạo và kết hợp chặt chẽ với chính quyền quán triệt và phổ biến kịp thời mọi đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, quần chúng từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, quần chúng đảng viên. Đã đẩy mạnh việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy các cấp, Chi bộ đã luôn sâu sát đến từng cán bộ, đảng viên trong việc giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, thực hiện lối sống lành mạnh có văn hóa, kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng tham ô, lãng phí… gắn với việc thực hiện hiệu quả, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong trường học, Chi bộ Ô tô đã luôn coi việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quần chúng là công tác then chốt có tính chất quyết định. Chi bộ luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên quần chúng tích cực học tập, nâng cao trình độ; chú trọng đến công tác cán bộ, đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho GV, CNVC.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đề ra được các Nghị quyết sát, đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế giám sát, phát triển đảng viên đặc biệt đảng viên là sinh viên. Nội dung sinh hoạt định kỳ luôn được Chi bộ cải tiến, chú trọng đánh giá những việc làm được, làm hay, những việc chưa làm được, còn hạn chế trong thực hiện nghị quyết hàng tháng chỉ ra từ người lãnh đạo đến đảng viên để rút kinh nghiệm cho kỳ sinh hoạt sau. Các đảng viên trong Chi bộ nhờ được khuyến khích tinh thần xây dựng, dân chủ nên luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình cao, trong đó việc phê bình luôn mang tính chất xây dựng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đề cao sự thống nhất, đoàn kết. Cán bộ Đảng viên luôn phải là người gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ đó lôi cuốn quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hoá mới trong nhà trường.

Các đồng chí đảng viên đều có ý thức tự rèn luyện và chống lại các hiện tượng tiêu cực, tham ô, lãng phí, cửa quyền cũng như nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm.

Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ quan tâm đúng mực (kết nạp được 3 ĐV trong nhiệm kỳ). Tất cả đảng viên đều có trách nhiệm phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực để Chi bộ phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, bồi dưỡng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ chi bộ cũng còn 1 số hạn chế tồn tại: Lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa có lúc, có việc còn chưa thật sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm chưa cao. Nói chưa thật đi đôi với làm, việc lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chưa cụ thể còn chậm. Trong giao tiếp ứng xử còn nóng nảy, giao tiếp chưa văn hóa, chưa dân chủ, còn áp đặt, chưa là tấm gương cho mọi người. Còn có quần chúng chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, có lúc có việc nhà trường, khoa giao hoàn thành còn chậm, hiệu quả giảng dạy, quản lý lớp học kết quả còn chưa cao.

Để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng củng cố khối đoàn kết nội bộ, thời gian tới chi bộ Ô tô, Đảng bộ nhà trường cần tiếp tục duy trì giữ vững và làm tốt hơn nữa một số mặt sau:

- Cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng quán triệt và phổ biến kịp thời mọi đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi cán bộ đảng viên, quần chúng. Chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng, tăng số lượng Đảng viên là sinh viên. Chi bộ cần động viên, khuyến khích giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục đi học NCS.

- Lãnh đạo chi bộ cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thật sự gương mẫu đi đầu, cần năng động sáng tạo trong mọi công việc. Nói cần phải đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Chuẩn bị tốt cho tinh gọn bộ máy và tự chủ đại học trong thời gian tới.

- Trong công việc, trong các cuộc họp cần thật sự dân chủ. Cần làm tốt công khai, công bằng, minh bạch. Cần thường xuyên nghiêm chỉnh làm tốt công tác tự phê bình và phê bình (là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong đơn vị, trong nhà trường). Bình tĩnh, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của mọi người, tôn trọng khác biệt, không suy diễn chủ quan áp đặt, độc đoán…

- Cần quan tâm tạo điều kiện, động viên, chia sẻ khích lệ các thành viên trong toàn đơn vị cả trong công việc, trong cuộc sống để tạo sự gắn kết đồng thuận, giúp nhau cùng hoàn thành công việc nhà trường giao cho khoa.

- Bản thân mỗi Đảng viên, quần chúng cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả, hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữ vững mối đoàn kết trong đơn vị, không chia rẽ, bè phái ảnh hưởng đến công việc, đến sự phát triển của đơn vị và nhà trường.

Có được sự phát triển lớn mạnh của khoa, nhà trường như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết thống nhất từ trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự ủng hộ đồng thuận tất cả mọi người. Nhiệm kỳ vừa qua có nhiều khó khăn, nhiều thách thức…song chúng ta đã vượt qua. Có nhiều khó khăn thách thức trong nhiệm kỳ tới song chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường bằng sự nhạy bén, năng động, sáng tạo, quyết đoán…Đảng viên quần chúng trong toàn trường nề nếp, kỷ cương, tin tưởng, ủng hộ…tạo thành 1 khối đoàn kết thống nhất, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Nguồn: oto.saodo.edu.vn

Sưu tầm: Mai Trinh - BP. Kho